"Vanuit je innerlijke kracht vol energie en enthousiasme je dromen en doelen verwezenlijken."
José Spaan Ambiente-coaching

Informatie voor werkgevers


Op 29 december 2005 is de WAO opgevolgd door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, de Wet WIA. Bij de Wet WIA staat ‘werken naar vermogen’ centraal. Het gaat er niet langer om wat mensen niet meer kunnen, maar vooral om wat mensen nog wel kunnen ondanks hun functionele beperkingen. Uitgangspunt is dat een ieder die arbeidsongeschikt is geworden zijn of haar resterende arbeidsmogelijkheden zo volledig mogelijk benut. Bij de beoordeling van het recht op uitkering dient het UWV daarom te kijken naar wat de aanvrager met zijn of haar beperkingen door ziekte of handicap nog wél kan en wat hij of zij daarmee kan verdienen.
Voorafgaande aan de beoordeling van het recht op uitkering verricht het UWV echter eerst de poortwachterstoets. Er wordt door de UWV getoetst of de re-integratie inspanningen van u als werkgever en van uw werknemer voldoende zijn geweest.
Na een positief oordeel over de geleverde inspanningen wordt het recht op uitkering beoordeeld. Na een negatief oordeel wordt de beoordeling van het recht op uitkering opgeschort en loopt de loondoorbetalingsplicht van de werkgever maximaal 52 weken door totdat de vereiste re-integratie inspanningen hebben plaatsgevonden.
Dit zijn voor een bedrijf ingrijpende financiële consequenties waar u liever niet mee geconfronteerd wordt.
 
Ambiente neemt u het nodige werk uit handen rondom de vereiste re-integratie inspanningen waardoor de financiële consequenties voor u als werkgever zo beperkt mogelijk kunnen blijven.
  
Re-integratietraject
 
Mocht ondanks gedegen onderzoek de conclusie zijn dat er binnen uw bedrijf geen passende werkzaamheden zijn voor de zieke werknemer dan bent u als werkgever verplicht om te zoeken naar geschikt werk buiten uw bedrijf bij een andere werkgever. Dit noemt men re-integratie tweede spoor.
Hierbij kan Ambiente u uitstekend van dienst zijn aangezien wij zeer veel ervaring hebben op de specifieke markt van de re-integratie en bewezen hebben dat onze werkwijze en persoonlijke aanpak goede resultaten en tevreden opdrachtgevers opleveren.
Onderstaand volgt een korte beschrijving van onze belangrijkste producten die bijdragen aan een snelle maar zorgvuldige re-integratie:
 
Intakegesprek en het opstellen van een re-integratieplan:
 
Nadat er een gesprek met de directeur of met een leidinggevende van het bedrijf is gevoerd wordt er in één of meerdere gesprekken met de werknemer een inventarisatie gemaakt van zijn opleidingsverleden, de arbeidsmogelijkheden en beroepswensen, factoren die belemmerend en die bevorderend werken bij het re-integratieproces, zijn kansen op de arbeidsmarkt etc.
Aan de hand van de gevoerde gesprekken wordt er een re-integratieplan opgesteld waarin de eerder genoemde punten weergegeven worden voorzien van een duidelijk voorstel voor een plan van aanpak om zo snel mogelijk te re-integreren in een passende functie bij een andere werkgever.
 
Bemiddeling (periode in overleg, maximaal één jaar):
 
Na de intake en het opstellen van het re-integratieplan gaan we samen met de werknemer actief aan de slag om een andere baan te vinden.
Er worden frequent persoonlijke gesprekken gevoerd, er is regelmatig telefonisch contact en alles is erop gericht om actief en gemotiveerd te zoeken naar geschikt werk.
Tijdens de bemiddelingsperiode wordt er gewerkt aan zoekgedrag en effectieve benadering van de arbeidsmarkt, inzetten van persoonlijke netwerken, persoonlijke presentatie van de kandidaat, sollicitatievaardigheden, het opbouwen van zelfvertrouwen en het behouden van de juiste motivatie.
Elke drie maanden na aanvang van de bemiddeling ontvangt de werkgever een bondige rapportage over de voortgang van het bemiddelingstraject.
 
Plaatsing en nazorg:
 
Als de werknemer een mogelijk geschikte functie gevonden heeft dan is er sprake van plaatsing en nazorg.
Er wordt door onze arbeidsdeskundige onderzoek verricht of de belasting in de aangeboden functie daadwerkelijk overeenstemt met de belastbaarheid van de werknemer. De bevindingen van de arbeidsdeskundige worden vastgelegd in een plaatsingsrapportage.
Deze plaatsingsrapportage bevat naast informatie over de passendheid van de functie ook informatie over de arbeidsovereenkomst (aanvang, duur, uren, salarisgegevens e.d.).
Tot 2 maanden na de aanvang van de arbeidsovereenkomst wordt nazorg verricht in de vorm van telefonisch contact en overleg met de werknemer en indien nodig met de nieuwe werkgever. Loopt alles naar wens dan is er geen probleem maar soms kan het nodig zijn om vroegtijdig bepaalde knelpunten te bespreken die betrokkene ervaart in de nieuwe functie en vooral samen te onderzoeken hoe deze zo snel mogelijk opgelost kunnen worden zodat het een succesvolle plaatsing blijft.
Na de 2 maanden ontvang u nog een korte afsluitende rapportage.
 
In enkele gevallen kan een speciaal psychologisch onderzoek nodig zijn bestaande uit capaciteitentest, interessetest en persoonlijkheidsonderzoek. Ook kan een korte beroepsgerichte scholing noodzakelijk zijn om uiteindelijk de kansen van de werknemer op een baan te vergroten.
 
De meest voorkomende producten zijn hierboven genoemd. Aangezien het echter om maatwerk gaat kan het mogelijk zijn dat er nog andere producten of diensten nodig zijn. Indien dit van toepassing is zullen wij u hier uitgebreid over informeren.